top of page

Inang Divina Pastora, Ina ng mga Divinians!

Sa kada araw na pagpasok sa paaralan, matatanaw mula sa durungawan ng simbahan ang iyong mapagkumbabang tindig at mga matang tumatawag na kami'y manalangin. Sa kada araw ng pagkatuto at paglilingkod, Iyong pamamagitan, Iyong panalangin, Iyong presensya ang sa ami'y nagpapalakas, sa kabila ng mga maliit ma't malaking balakid.

Batid namin na Ika'y daan ng kagalingan mula sa karamdaman at kawalan ng pag-asa, at ito ang patuloy naming mutawi, na kami'y iadya mula sa masama at itulot sa mabuting landas.

Animnapu't limang taon na ang Inang Paaralan na ipinangalan sa Iyo, Ikaw na Reynang Pintakasi ng Gitnang Luzon sa maraming dantaon. Aming itutuloy ang debosyon sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatotoo, pagiging halimbawa, at pagpapaunlad ng kakayahan.

Sa kada yugto ng aming buhay-Divinian, Ikaw ay nariyan, pumapastol, nangangalaga, halimbawa sa Iyong Anak na aming Tagapagligtas.

Ikaw ang Ina naming mga Divinians, Ina ng Gapan, Ina ng lahat, Inang Divina Pastora!4 views0 comments

Comments


bottom of page