top of page

Be a Divinian. Be one of us.

Divina Pastora College Ad for S.Y. 2022-2023


Hindi naging madali sa bawat isa ang naranasan nating pandemya nitong nakaraang dalawang taon, lalo na sa aspeto ng pag-aaral at pagkatuto. Sa kabila nito, ang Divina Pastora College ay naging masikap at matagumpay ng pagbibigay ng dekalidad na educational programs and services sa pamamagitan ng distance learning modalities.

Habang unti-unti nating niyayakap ang New Normal, ang DPC ay magpapatupad ng Blended Learning Program mula Preschool hanggang College para sa paparating na taon 2022-2023. Ito ay isa sa mga preparasyon ng paaralan upang maihanda ang mga mag-aaral sa pagbabalik ng full face-to-face classes sa mga susunod na buwan. Bilang karagdagan, ang ating Learning Management System o LMS sa taong ito, ang Gascloud Technology Solutions, ay kinikilala ng DPC na may malaking ambag sa authentic and future-oriented learning experience ng bawat mag-aaral.

Sa kabila ng mga pagbabago at sa mga innovative ways and means bilang tugon sa mga pagbabagong ito, ang DPC ay hindi nakalilimot sa kanyang panata at pangarap: ang maging katuwang ng Simbahan na mapalapit ang mga mag-aaral sa Panginoon.


#BeADivinian #BeOneOfUs

12 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page