top of page

BAHAGIAN: DPC OUTREACH PROGRAM 2022

Sa sama-sama nating pagtugon sa tawag ng pagbabahagi at paglilingkod, nakapagbigay tayo ng higit 100 packages ng school supplies at 100 spaghetti packages sa piling mag-aaral ng Maruhat National High School.

Taos-puso kaming nagpapasalamat sa lahat ng kawani ng paaralan, mag-aaral at mga magulang na tumugon sa aming paanyayang makapagbahagi at makapaghatid ng ligaya sa ating mga kapatid sa Sitio Maruhat.

Isa ang outreach program sa maraming oportunidad ng Divina Pastora College upang mapalalim ang mga pakikipag-kapwa sa mga mag-aaral at hindi lamang sa mga gawaing pang-akademiko. Isa ito sa mga dahilan ng pagkakatatag ng ating paaralan, ang maging instrumento ng misyon at dekalidad na edukasyon sa bayan ng Gapan.

Cheers to the Maroon and White!
0 views0 comments

Comments


bottom of page